Obsah

Informace o obci

 Obec Bolkov se nachází v Plzeňském kraji, v okrese Plzeň-jih, pověřenou obcí (obcí s rozšířenou působností) je město Přeštice. Obec se nachází v nadmořské výšce 403 m. n. m. a  rozkládá se na území 1,82 km2. V obci je 39 domů a počet trvalých obyvatel se pohybuje kolem 60. 

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.  Jako majitel Bolkova je uváděn k r. 1385 Hynek z Pušperka. Po r. 1406 přešla obec do majetku merklínského statku. Brzy poté byla ves rozdělena, přičemž část patřila ke Ptenínu. Roku 1546 se Bolkov uvádí jako "ves pustá". Roku 1623 byla Ptenínským i Merklínským panstvím konfiskována a uvedena jako "poustky" v Bolkově. Znovu byla osídlena zřejmě až koncem 17. stol. Počet popisných čísel se od r. 1789 takřka zdvojnásobil, když zde na přelomu 19. a 20. stol. žilo ve 34 domech 256 obyvatel. Před rokem 1848 patřila část vsi k Červenému Poříčí, další pak k Merklínu.

 Zájemci o historii obce Bolkov mohou náhlednout i do Kroniky obce, její digitalizovaná podoba je k nalezení zde: Kronika obce | Porta fontium

 

Současnost obce 

 V obci je aktivní řada spolků - například Sbor dobrovolných hasičů anebo Myslivecký spolek Březinky Bolkov z. s. 

 Díky spolkům se v obci koná spousta akcí, např. Myslivecký bál, Poslední leč, Myslivecký den pro děti, Západočeská liga (požární sport).

 Obec vlastní budovu Kulturního zařízení, která byla nedávno rekonstruována. V Kulturním zařízení se koná spousta společných - například Sousedská posezení, Stavění máje, Dětský den, Zpívaná anebo pravidelná veřejná zasedání obecního zastupitelstva. 

 

Znak a vlajka obce

 V roce 2022 Obec Bolkov dokončila proces tvorby a schválení obecního znaku a vlajky obce. 

 Návrh znaku a vlajky pro obec Bolkov  

 Úvodem je vhodné stručně zmínit, že dle základních heraldických pravidel se v každém znaku používají i popisují tzv. tinktury, tj. kovy (zlato a stříbro, zobrazované v praxi žlutě a bíle) a barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně (odůvodněně) i doplňková tzv. přirozená barva (např. hnědá u kmene stromu, nebo srsti některých zvířat atd.). Přičemž platí poměrně striktní podmínka o (kontrastním a střídavém) kladení „kovů na barvy a barev na kovy“ (čili kovových figur v barevných polích štítu anebo naopak barevných figur v kovových polích štítu).

 Heraldické figury dělíme na tzv. heroldské (tj. geometrické, pole štítu členící) a obecné (tj. všeobecně známé), vždy ale náležitě (pouze dvourozměrně) stylizované. Stranově (vpravo, vlevo) se znak odborně blasonuje (tj. terminologicky přesně slovně popisuje) jen z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky), nikoliv pozorovatele štítu, proto (zdánlivě) obráceně, pokud není osově zcela figurálně souměrný, jako v tomto případě. Kresba znaku i vlajky se může v průběhu času (desetiletí i staletí) měnit a mírně autorsky odlišovat (nejde o logotyp či chráněný průmyslový vzor a značku), ale právě popisem v dekretu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky závazně definovaná podstata zůstává (všechny uvedené tinktury a figury v dané kompozici štítu znaku i listu vlajky či praporu) a musí být takto přesně a důsledně vždy (nyní i v budoucnu) dodržena. Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldská čili geometrická figura modrého vlnitého břevna jasně symbolizuje Biřkovský potok protékající částí obce a katastru.

 Obecné čili všeobecně známé figury jeleního paroží pochází z erbu trojího paroží Hroznatovců (jednoho z nejstarších šlechtických rodů i heraldických znaků u nás), kteří kolonizovali Plzeňsko (blahoslavený Hroznata je ostatně patronem plzeňské diecéze). Z tohoto rodu pocházel také pan Hynek z Pušperka, majitel Bolkova na sklonku 14. století, píšící se podle hradu ležícího asi patnáct kilometrů jižně od obce. Průvodní obecná figura volských rohů (namísto třetího páru jeleních parohů) pak zcela záměrně připomíná starší lidové pojmenování Bolkova místním názvem „Volkov“ a představuje tak heraldické (nepřímé) tzv. mluvící znamení, variantní jméno obce vyjádřené konkrétním symbolem, ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ čili „jméno znamení“. Poslední obecná figura květu hvozdíku kartouzku v patě štítu pak originálně zastupuje zdejší květenu v krásné venkovské krajině lesů, luk a polí. Blason (tj. odborný heraldický slovní popis, podle kterého je každý zkušený heraldik schopný znak správně nakreslit, aniž by nutně musel vidět prvotní předlohu) proto může znít takto: Ve zlatém štítě nad sníženým modrým vlnitým břevnem dva volské rohy převýšené dvojím jelením parožím, vše černé, pod ním červený pětilistý květ hvozdíku kartouzku se stříbrným středem. Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury i figury jejich převedením ze (svislého) štítu znaku do (vodorovně) obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2 : 3 (daném státní vlajkou České republiky). Kdy pouze znakové vlnité břevno zastupuje (pro vlajky typický) rovný pruh, jehož vlnění způsobí přirozené vlání ve větru, takže vzájemný poměr tří vodorovných vlajkových pruhů (žlutého, modrého a žlutého) je 8 : 1 : 3.

 Jedná se tak o tzv. heraldicko-vexilologickou vlajku, shodnou právě díky charakteristickým figurám se znakem, a proto snadno i laikem identifikovatelnou a poznatelnou, že náleží obci Bolkov. Při popisu vlajky (praporu) se ale, na rozdíl od blasonu znaku, nikdy nemluví o zlaté či stříbrné tinktuře kovu, jako u hmotově pevného štítu (kde se plátkový kov kdysi skutečně používal), ale vždy žluté a bílé barvě vlající tkaniny, z níž se vyrábí (tiskne a vyšívá), bez zbytných černých kontur, žádoucích jen ve znaku (např. při jeho obrysovém zobrazení na razítku atd).znak obce